Implementatie NEN 3140

Diverse cursussen en opleidingen in het kader van de implementatie van de NEN 3140 en de NEN-EN 50110. o.a. ten behoeve van het instrueren en aanwijzen van VOP-er en werkverantwoordelijke.

Ook is de werkgever verantwoordelijk voor de voorlichting en het onderricht van zijn werknemers. Deze moeten op de hoogte zijn van de geldende veiligheidsregels.
De in de ARBO wet geformuleerde algemene eisen zijn op het gebied van de elektrische veiligheid concreet uitgewerkt in de norm NEN 3140 en NEN-EN 50110-1. Deze normen geven bepalingen ter voorkoming van elektrocutie of kortsluiting bij arbeid. Wanneer aan de bepalingen van deze normen wordt voldaan, wordt tevens voldaan aan de eisen die de ARBO wetgeving stelt.
Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten periodiek worden geïnstrueerd over de gevaren die zij tegen kunnen komen. Deze veiligheidsinstructie geldt zowel voor elektrotechnische als niet elektrotechnische personen. De instructie moet betrekking hebben op het elektrische gevaar waaraan de personen bij hun werkzaamheden blootstaan. Dit geldt voor elektrotechnisch werk maar ook voor niet elektrotechnisch werk.
De NEN 3140 en de NEN-EN 50110-1 zijn in de beleidsregel bij het Arbobesluit expliciet vermeld als middel om aan de wetgeving te voldoen.

Het doel van de instructie is de medewerkers bekend te maken met aspecten als wet- en regelgeving, termen en definities conform NEN 3140, opbouw personeel en organisatie conform NEN 3140, verantwoordelijkheden en bevoegdheden eigen medewerkers en derden, elektrische risico’s voor de mens, beschermingsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, werkprocedures en onderhoudsprocedures.
Bij een instructie volgens de NEN 3140 en de NEN-EN 50110-1 krijgen de medewerkers van het bedrijf in klassikaal verband de informatie, zoals hierboven beschreven.

Voor de exacte mogelijkheden van Cursussen inhet kader van de NEN 3140, neem contact op met Flexnorm.

De cursussen zijn opgebouwd van 1 dagdeel tot 3 daagse cursus en kosten per dagdeel;

Inschrijven Implementatie NEN 3140

Bedrijfsgegevens (indien van toepassing)