Privacy & Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1.1.Deelnemer: de door de Opdrachtgever opgegeven persoon, danwel de persoon die zichzelf heeft opgegeven voor deelname aan de Opleidingsactiviteit.
 • 1.2.Flexnorm: is een handelsnaam van de firma Pelmolen BV. De firma Pelmolen BV gevestigd aan de Jan van Polanenkade 26B1; 4811 KM Breda.
 • 1.3.Opdracht: de opdracht aan Flexnorm om een opleiding te verzorgen, al dan niet ten behoeve van het personeel van het desbetreffende bedrijf of instelling.
 • 1.4.Opdrachtgever: elke entiteit of natuurlijke persoon die met Flexnorm onderhandelt over een opdracht of een Opdracht heeft verstrekt.
 • 1.5.Opleidingsactiviteit: een workshop, training of opleiding verzorgd door of verzorgd onder verantwoordelijkheid van Flexnorm.
 • 1.6.Product: een publicatie op schrift en/of digitaal uitgevoerd door of uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Flexnorm.

Toepasselijkheid

 • 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Flexnorm en op alle door Flexnorm gesloten overeenkomsten en alle bij Flexnorm gedane inschrijvingen tenzij nadrukkelijke schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 2.2. Door het verstrekken van de Opdracht of inschrijving aanvaarden de Opdrachtgever en de Deelnemer de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever en/of Deelnemer wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • 2.3. Indien de Opdracht verstrekt wordt door Opdrachtgever, zal Opdrachtgever deze algemene voorwaarden bekend maken en opleggen aan de Deelnemers. Opdrachtgever vrijwaart Flexnorm voor alle claims van Deelnemer ingeval Flexnorm jegens Deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst
3.1. Een aanmelding door toezending van het (digitale) inschrijfformulier via www.flexnorm.nl bij Flexnorm is pas bindend indien Flexnorm deze schriftelijk, per e-mail of telefonisch heeft bevestigd.
3.2. Bij inschrijvingen via het formulier op de website, verklaart Opdrachtgever zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Dit is in plaats van de ondertekening in het geval van een schriftelijke overeenkomst.

Prijzen

 • 4.1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten waaronder doch niet beperkt tot examenkosten, kosten van studiemateriaal en eventuele reis- en verblijfkosten, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
 • 4.2. Wijzigingen in of van de Opdracht kan aanleiding zijn voor Flexnorm om de overeengekomen prijs aan te passen.

Betaling
5.1. Opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld volledig te voldoen uiterlijk 10 werkdagen (2 weken) voor aanvang van de cursus of opleiding op de door Flexnorm aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5.2. Indien niet of niet volledig betaald is na het verstrijken van de termijn als bedoeld in het eerste artikellid, is Opdrachtgever en/of Deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is. Onverminderd hun overige verplichtingen zijn Opdrachtgever en/of Deelnemer vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast is Flexnorm gerechtigd de betrokken Deelnemer uit te sluiten van deelname aan het onderwijs en/of examens.
5.3. Flexnorm heeft het recht om de door haar gemaakte inningskosten, waaronder doch niet beperkt tot de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten voor de inning van het openstaande bedrag bij Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen. Deze kosten bedragen tenminste 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,-. Een en ander laat onverlet het recht van Flexnorm om de daadwerkelijk gemaakte incassokosten en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen.
5.3. Flexnorm heeft het recht om de door haar gemaakte inningskosten, waaronder doch niet beperkt tot de kosten van incassobureaus, deurwaarders en advocaten voor de inning van het openstaande bedrag bij Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen. Deze kosten bedragen tenminste 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250,-. Een en ander laat onverlet het recht van Flexnorm om de daadwerkelijk gemaakte incassokosten en/of aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Levering

 • 6.1. Flexnorm zal zich inspannen om de afgesproken leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen, maar deze termijnen zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Flexnorm en Opdrachtgever zullen bij het niet halen van een termijn overleg hebben.

Annulering door Opdrachtgever

 • 7.1. Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de Opdracht voor een Opleidingsactiviteit schriftelijk te annuleren.
 • 7.2. Bij annulering tot vier weken voor aanvang van de betreffende Opleidingsactiviteit worden door Flexnorm administratiekosten à € 50,- in rekening gebracht. Bij annulering na deze termijn is het volledige bedrag verschuldigd.
 • 7.3. In geval Opdrachtgever na aanvang van de Opleidingsactiviteit deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de Opleidingsactiviteit deelneemt, is Opdrachtgever betaling verschuldigd van de volledige kosten. Er bestaat geen recht op enige terugbetaling of kwijtschelding danwel recht op verrekening.

Annulering, uitstel, wijziging en weigering door Flexnorm

 • 8.1. Flexnorm heeft het recht tot vijf werkdagen voor de aanvangsdatum een Opleidingsactiviteit te annuleren of uit te stellen, als daartoe door Flexnorm voldoende reden aanwezig wordt geacht.
 • 8.2. Flexnorm heeft het recht een deelnemer te weigeren, als daartoe door Flexnorm voldoende reden aanwezig wordt geacht.
 • 8.3. In de gevallen genoemd in artikelleden 8.1 en 8.2 heeft de Opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige bedrag indien Flexnorm de Opleidingsactiviteit annuleert vanwege gebrek aan belangstelling.
 • 8.4. Flexnorm heeft het recht tot vijf werkdagen voor de aanvangsdatum te besluiten de uitvoering van (een gedeelte van) een opleidingsactiviteit op een andere plaats te doen plaatsvinden dan oorspronkelijk is medegedeeld, als daartoe door Flexnorm voldoende reden aanwezig wordt geacht.
 • 8.5. In de gevallen genoemd in artikelleden 8.3 en 8.4, kan Flexnorm een voorstel aan de Opdrachtgever doen voor een alternatieve invulling van de opleidingsactiviteit. Indien van toepassing, doet Flexnorm daarbij een wijzigingsvoorstel voor het cursusgeld. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met het voorstel, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het cursusgeld voor het deel van de opleidingsactiviteit dat niet gevolgd wordt.

Privacy

 • 9.1. Indien de Deelnemer zich persoonlijk heeft aangemeld en daardoor zelf Opdrachtgever is, is de Deelnemer verplicht zelf informatie te verstrekken aan de werkgever over de behaalde studieresultaten. Flexnorm verstrekt geen informatie over vorderingen, resultaten, gedrag, absentie en dergelijke aan de werkgever van de Deelnemer, tenzij de Deelnemer hiervoor zelf schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • 9.2. Indien de Opdrachtgever voor een Opleidingsactiviteit een werkgever is, verstrekt Flexnorm op verzoek informatie over vorderingen, resultaten, gedrag, absentie en dergelijke aan de opdrachtgever.
 • 9.3. Alle informatie en producten die de Deelnemer aanlevert in het kader van een Opleidingsactiviteit, zal vertrouwelijk worden behandeld. Denk daarbij aan informatie over de organisatie van de Deelnemer en eigen (toets)producten die aangeleverd worden als oefenmateriaal.

Ontbinding

 • 10.1. Flexnorm kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, schriftelijk en aangetekend met onmiddellijke ingang en buitengerechtelijk de overeenkomst ontbinden indien:
 • 10.1.1. Opdrachtgever en/of Deelnemer in staat van surseance van betaling of faillissement verkeert;
 • 10.1.2. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt of wordt geliquideerd;
 • 10.1.3. Opdrachtgever en/of Deelnemer één of meerdere verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en hij deze tekortkoming ook na sommatie met redelijke termijn door Flexnorm niet opheft.


Intellectuele eigendomsrechten

 • 11.1. De intellectuele eigendomsrechten waaronder doch niet beperkt tot de auteursrechten op het door Flexnorm gebruikte Producten of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een Opdracht of een Opleidingsactiviteit, berust bij Flexnorm, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • 11.2. Alle door Flexnorm aan de Opdrachtgever en/of Deelnemer verstrekte materialen en of enige andere werken mogen door Opdrachtgever en Deelnemer uitsluitend worden gebruikt voor eigen gebruik.
 • 11.3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Flexnorm is het niet toegestaan om:
 • 11.3.1. (Trainings)materiaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, verspreiden, openbaar te maken etc. op welke wijze dan ook;
 • 11.3.2. (Trainings)materiaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen, verkopen of af te staan.
 • 11.4. Indien verspreiding van trainingsmateriaal door of namens een Deelnemer is toegestaan door Flexnorm, geschiedt dit steeds onder vermelding van Flexnorm als auteursrechthebbende en conform een door Flexnorm aangegeven format en lay-out. Deelnemer zal het trainingsmateriaal in geen geval aanpassen.
 • 11.5. De Deelnemer heeft het auteursrecht over producten die hij zelf ontwikkeld heeft tijdens de opleidingsactiviteit. Denk daarbij aan (toets)producten die de deelnemer ontwikkelt als onderdeel van de opleidingsactiviteit.
 • 11.6. Indien Opdrachtgever teksten etc. ter beschikking stelt aan Flexnorm ten behoeve van de Opdracht, neemt Opdrachtgever hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid dat door het gebruik hiervan geen (auteurs)rechten van derden worden geschonden. Opdrachtgever zal Flexnorm tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

Geheimhouding en omgang met persoonsgegevens

 • 12.1. Flexnorm verbindt zich om alle door Opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zorgvuldig te bewaren en niet aan derden ter beschikking stellen. Voor zover bij de uitvoering van de Opdracht persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) worden verwerkt, zullen partijen zich houden aan de uit de Wbp voortvloeiende verplichtingen.
 • 12.2. Persoonsgegevens die in ieder geval verwerkt zullen worden zijn de NAW gegevens van de Deelnemer alsmede de examenuitslagen.
 • 12.3. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Deelnemer zal Flexnorm geen informatie verstrekken aan de Opdrachtgever over gedrag, absentie, de door de Deelnemer behaalde resultaten etc.

Aansprakelijkheid

 • 13.1. De aansprakelijkheid van Flexnorm, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar werknemers en de door haar ingeschakelde derden, voor schade die aan Flexnorm toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste het gefactureerde en door Opdrachtgever betaalde bedrag in een periode van 6 maanden voorafgaand aan de schadebrengende gebeurtenis.
 • 13.2. Flexnorm aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade:
 • 13.2.1. aan eigendommen van Deelnemer en/of Opdrachtgever;
 • 13.2.2. als gevolg van fouten of onvolledigheden in het trainingsmateriaal;
 • 13.2.3. als gevolg van handelingen die direct danwel indirect gebaseerd zijn op het trainingsmateriaal;
 • 13.3. De beperking van de aansprakelijkheid van Flexnorm geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld bij de leidinggevenden van Flexnorm.

Overmacht

 • 14.1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die het nakomen van een verbintenis verhinderen en die Flexnorm niet verwijtbaar zijn. Hieronder zullen zijn begrepen: stakingen of ongeregeldheden in bedrijven waarvan Flexnorm voor de uitvoering van de opleidingsactiviteit afhankelijk is, inclusief PostNL, nutsbedrijven en de sector openbaar vervoer en een eventuele plicht tot evacuatie.
 • 14.2. Wanneer door overmacht een Opleidingsactiviteit niet op de geplande datum kan plaatsvinden, dan heeft Flexnorm het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen danwel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling of restitutie gehouden te zijn.

Kwaliteitszorg en klachtenregeling

 • 15.1. Toelating en of deelname aan de Opleidingsactiviteit houdt geen garantie in dat de Deelnemer de Opleidingsactiviteit succesvol zal afronden.
 • 15.2. Klachten verbandhoudend met de Opleidingsactiviteit zullen worden afgewikkeld volgens de door Flexnorm opgestelde klachtenregeling. Een exemplaar van deze klachtenregeling is bij Flexnorm op te vragen.

Wijziging van de voorwaarden

 • 16.1. Flexnorm is bevoegd om deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Flexnorm zal de gewijzigde algemene voorwaarden aan de bestaande contractspartijen verstrekken. Indien Opdrachtgever uitdrukkelijk niet instemt met de gewijzigde algemene voorwaarden, blijven voor die Opdrachtgever de ongewijzigde algemene voorwaarden van toepassing.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 17.1. Op alle overeenkomsten met Flexnorm is Nederlands recht van toepassing.
 • 17.2. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde (voorzieningen) rechter van de rechtbank Breda.